2008

Anonimizált határozatok

Gf.IV.20.087/2008/4. szám
Az elővásárlási jog sérelmével történı üzletrész értékesítésénél az ún. hatálytalansági per megindításának (záros) határideje tekintetében nincsen indok különbséget tenni aszerint, hogy az üzletrész értékesítésre az eladó tag akaratából, avagy hatósági kényszereladás eredményeként kerül sor. Alkalmazott jogszabályok: Gt.II. 136. §. (2) bek., 134. és 135. §

Pf.IV.20.095/2008/16. szám
KERESHETİSÉGI JOG - VÉTELI JOG ALAPÍTÁSA OLYAN INGATLANRA, AMELY A SZERZİDÉSKÖTÉS IDİPONTJÁBAN MÉG NEM ÁLL A KÖTELEZETT TULAJDONÁBAN – AZ OPCIÓS VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJA Az opciós szerzıdés megkötésekor a kötelezett tulajdonában nem álló ingatlanra a vételi jog engedése csak abban az esetben érvénytelen, amennyiben már eleve teljességgel kizárt a vételi joggal terhelt ingatlan tulajdonjogának kötelezett eladó általi megszerzése. Az opciós szerzıdésben a felek az opciós vételárat összegszerően nem határozták meg, azonban rögzítették azt a rendelkezést, amely alapján a vételár pontosan meghatározható. A vételár ilyen módon történı meghatározása a jogszabálynak megfelel./Pp.3.§(1) bek., Ptk. 227. § (2) bekezdés, 365. § (1)bekezdés., Ptk. 117. § (3) bekezdés, 200.§ (2) bekezdés, 205.§ (2) bekezdés, Inytv. 29. §-a , Inyvhr. 87. §-a /

Gf.II.20.204/2008/6. szám
A PERBEN ÉRVÉNYESÍTETT JOG TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA – JOGCÍMHEZ KÖTÖTTSÉG – AZ ÉRVÉNYESÍTETT JOG HIBÁS MEGJELÖLÉSE A kereset tartalmát és terjedelmét a perben érvényesíteni kívánt jogot megalapító, és az igényt érvényesítı fél által elıadott tények összessége határozza meg. A bíróságnak a kereset tartalmának megállapítása és a jogvita érdemi eldöntése során az elıadott tényekbıl kell kiindulnia, a felhozott és bizonyított tényekre a jogszabályt a bíróságnak kell alkalmaznia: a keresettel érvényesített jog hibás megjelölése nem lehet a kereset elutasításának az alapja. /Pp.3.§ (1)-(2) bek., 121.§(1) bek. c)pont/

Gf.IV.20.230/2008/23. szám
I. A környezetszennyezı tevékenységgel okozott kárért fennálló jogutódi felelısségnél a nem a polgári jogi általános jogutódlásnak, avagy a szerzıdési (szinguláris) jogutódlásnak, hanem a tevékenység folytatásában történı jogutódlásnak van jelentısége; így a kárfelelısség sem a tevékenységet folytató személy jogutódját, hanem az adott ingatlanon környezetszennyezı tevékenységet folytatókat terheli II.A környezetkárosítás attól függetlenül kiváltja és esedékessé teszi a kártérítı felelısséget, hogy az eredeti környezeti állapot helyreállítása már megtörtént-e avagy sem. Alkalmazott jogszabályok :1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 104. §., (4. §. k.) pont, 101. §. (2) bekezdés a-b.) pont)

Pf.IV.20.234/2008/3. szám
A megismételt taggyőlés idıpontjának feltüntetése a meghívóban – a társasági szerzıdéssel ellentétesen - elmaradt ugyan, ez azonban nem eredményezheti az alaptaggyőlésen meghozott határozatok jogellenességét Alkalmazott jogszabályok: 1997. évi CXLIV. törvény (régi Gt.) 153. § (5) bek., 47.§ (1) bek.

Gf.IV.20.257/2008/4. szám
I. A jogelıd kezelıi joga megszőnt azzal, hogy az állami vállalat átalakult részvénytársasággá. Az akkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint ugyanis kezelı csak állami szerv, vagy állami vállalat lehetett. II. Az elbirtoklást eredményezı „sajátjakénti birtoklást” a jogcím megszőnését követı idıszakra önmagában nem zárja ki az a körülmény, hogy korábban az igényt érvényesítı fél jogcím alapján (pl. kezelıi jog) jutott az ingatlan birtokához. Alkalmazott jogszabályok: az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény 42. §. (1) bekezdés b.) pontja, Ptk. (korábbi) 174.§, 175.§, 176. §.

Gf.IV.20.259/2008/3. szám
A felszámolási eljárás egyezségkötéssel történı befejezését eredményezı egyezség a bejelentett hitelezıi követelések tekintetében – ide érve a megállapodást ténylegesen meg nem kötı azon hitelezőket is, akikre annak hatálya részvételük nélkül is kiterjed – szerzıdés- (illetve tágabb értelemben kötelem-) módosítást eredményez; azaz a hitelezık ezt követıen már csak abban foglalt tartalommal érvényesíthetik követelésüket, önkéntes teljesítése hiányában – jogszerűen - végrehajtást is csak erre vezethetnek. Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 44. § (1) és (3) bek., Ptk.240.§, .361.§ (1) bek.

Gf.IV.20.260/2008/3. szám
A SZAVATOSSÁGI ÉS A JÓTÁLLÁSI IGÉNY IDİBELI ÉRVÉNYESÍTHETİSÉGE – A SZERZİDÉSBEN VÁLLALT JÓTÁLLÁS TARTALMA I. A jótállási idı nem igényérvényesítési határidı, a határidıben észlelt és bejelentett hibák miatt a jogosult jogait peres úton az általános elévülési idın belül érvényesítheti. II. A rendeletben meghatározott úgynevezett kötelezı jótállás esetén a vásárlót az elállás joga is megilleti, ha azonban a jótállás már csak a szerzıdésben vállalt (idıben meghosszabbított) helytálláson alapul, az csak a kötelezett által vállalt tartalmú igényre jogosít. Ptk.306-307. §, 117/1991. (IX.10.) Kormányrendelet, Ptk.248.§

Pf.IV.20.265/2008/4. szám
ÉRVÉNYTELENSÉG – EREDETI ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSA – A JOGALAP NÉLKÜLI BIRTOKLÁSSAL KAPCSOLATOS IGÉNYNÉL A JÓHISZEMŐSÉG TARTALMA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI Az eredeti állapot helyreállítása mint a Ptk.237.§ (1) bekezdésében megfogalmazott sui generis jogalap csak az érvénytelen szerzıdés alapján nyújtott szolgáltatásokra (dologra, pénzre, irreverzibilis szolgáltatás ellenértékére) terjed ki.A jogalap nélküli birtokláshoz kapcsolódó elszámolásra az ezen a címen szabályozott önálló törvényi tényállás alapján kerülhet sor, az pedig kizárja a jóhiszemő jogalap nélküli birtokossal szemben a hasznok visszakövetelhetıségét és a kártérítés iránti igényt. (Ptk.237.§., 193-195.§)

Pf.IV.20.268/2008/23. szám
A törvény a be nem jegyzett társaság törvényes (szervezeti) képviselıinek felelısségét szabályozta; az ügyleti képviselık felelısségére ez a rendelkezés nem irányadó. Alkalmazott jogszabályok: régi Gt.25.§ (1) bek.

Gf.IV.20.269/2008/5. szám
ÜZLETRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSE - AZ ELİVÁSÁRLÁSI JOG SÉRELMÉNEK ORVOSLÁSÁRA ALKALMAS (ÉS NEM ALKALMAS) PER A cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyészen kívül csupán az rendelkezik perindítási jogosultsággal a végzés hatályon kívül helyezése iránt, akire a végzés rendelkezést tartalmaz, ı is csak a rendelkezés ıt érintı részére vonatkozóan./ Ctv. 65. § (1) bekezdés/

Pf.IV.20.272/2008/5. szám
A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ENGEGMÉNYEZİVEL SZEMBEN BESZÁMÍTHATÓ KÖVETELÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ENGEDMÉNYESSEL SZEMBEN - A MÓDOSÍTOTT RÉSZÍTÉLET ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTETT ÖSSZEG VISSZAFIZETÉSÉRİL TÖRTÉNİ RENDELKEZÉS AZ ÍTÉLETBEN Az alperes az engedményessel szemben – a perben megalapozottnak ítélt követelése erejéig – beszámítással már az engedményezıvel szembeni felszámolás megindulását megelızıen érvényesítette (egyúttal ezzel megszüntette) a követelését, a felszámolási eljárásban „elmulasztott” igénybejelentés ezért a felperessel szemben jogvesztést nem eredményezhetett A részítéletben foglalt rendelkezés módosítása esetén a részítélet alapján teljesített (végrehajtott) összeg visszafizetésérıl – erre irányuló kérelem alapján – az ítéletben rendelkezni kell. /Ptk.296.§ , Cstv.38.§ (3) bekezdés, Pp.213.§ (2) bekezdés/

Pf.III.20.307/2008/4. szám
Termıföld eladásakor a vételi ajánlat hirdetményi úton való közlése során az eladó az elfogadó nyilatkozat jogszabályban foglalt kötelezı alaki és tartalmi feltételeihez képest egyoldalúan nem szabhat az elıvásárlási jog gyakorlására szigorúbb feltételeket. Alkalmazott jogszabályok: 1994. évi LV. tv. (Tft.),10. § (1), (2) és (5) bek., 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 3. § (1)–(4)

Gf.IV.20.321/2008/5. szám
A semmisség hivatalbóli észlelésére nincsen mód olyan szerzıdéssel kapcsolatosan, még ha az a felek közötti jogvita lényeges és közvetlen ténybeli elızménye is, amelyre a felperes kereseti kérelmeiben jogot nem alapított (nem tárgya a pernek). Alkalmazott jogszabályok: Ptk.234.§ (1) bek., a Legfelsıbb Bíróság Polgári Kollégiumának 1/2005. (VI.15.) számú PK. véleménye.

Gf.IV.20.328/2008/5. szám
AZ ÁRUKÁRÉRT VALÓ FELELİSSÉG ELKÜLÖNÍTÉSE ASZERINT, HOGY AZ A SZÁLLÍTMÁNYOZÓ SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI TEVÉKENYSÉGE, AVAGY A FUVAROZÁS SORÁN KÖVETKEZETT BE A szállítmányozási tevékenység körében (a megbízótól, feladótól átvett áru kezelése, mérése, raktározása, fuvarozónak történı átadása, stb.) a kárfelelısség, a fuvarozóéval azonos, ha a fuvarozást nem a szállítmányozó végzi, a szállítmányozói felelısség feltételekhez kötött. (Ptk. 520.§-a)

Gf.II.20.356/2008/14. szám
A perbeli szállítási szerzıdés magyarországi székhellyel rendelkezı alperes, illetıleg a svédországi székhellyel rendelkezı felperes között jött létre. A szerzıdést nem vállalkozási, hanem jellegadóan szállítási (adásvételi) szerzıdésnek kellett minısíteni. A felek közötti jogvitát tehát a Bécsi Vételi Egyezmény és a Ptk. szabályai szerint kellett az ítélıtáblának elbírálni. Alkalmazott jogszabályok: Az 1987. évi 20. törvényerejő rendelettel kihirdetett, az Egyesült nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerzıdéseirıl szóló egyezményének (Bécsi Vételi Egyezmény) 1. Cikk /1/ bekezdése, 3. Cikk /1/ bekezdése, 7. Cikk /2/ bekezdése, 1979. évi 13. tvr. 25. § a./ pont

Gf.II.20.414/2008/5. szám
I. Az, hogy – a vételár kifizetésének feltételei és a birtokbaadás körében – végrehajtott szerzıdésmódosítás során az idıközben felszámolás alá került beavatkozót már a felszámoló képviselte, nem jelenti azt, hogy az ingatlant a felszámolási eljárás keretében értékesítették. A tulajdonjog átruházása ugyanis a felszámolás kezdı idıpontját megelızıen majd egy évvel létre jött adásvételi szerzıdésen alapszik. II. Mivel a perbeli ingatlan nem vált a beavatkozó felszámolási vagyonának részévé, a felperes javára bejegyzett jelzálogjogok megszőnése sem következett be. Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 38.§ (4) bek., 57.§ (1) bek., 4.§ (1) bek.

Gf.IV.20.458/2008/4. szám
A pénzkövetelés érvényesítése céljából a felszámolás kezdı idıpontja elıtt indított eljárás a hitelezıt nem mentesíti igénye bejelentésére vonatkozó kötelezettsége alól. Ha a hitelezı a kötelezettel szembeni felszámolási eljárásban a felszámolás közzétételétıl számított 1 éven belül nem jelenti be igényét, e határidı elmulasztása a kötelezettel szemben jogvesztéssel (a követelés megszőnésével) jár, ez pedig a kereset elutasítását vonja maga után. Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 28. §. (2) bek. f.) pont, 37. §. (1) és (3) bekezdése 38.§ (2) bek.,

Gf.II.20.465/2008/2. szám
A SZERZİDÉS ALAPJÁN VISSZATARTHATÓ ÖSSSZEG ÉS AZ ÓVADÉK ELHATÁROLÁSA A feleknek a garanciális visszatartásra a vállalkozási szerzıdés keretében kötött megállapodása viszont nem minısíthetı más szerzıdést biztosító, járulékos jellegő óvadéki szerzıdésnek ( Ptk.270.§. (1) és (2) bekezdés, Cstv. 38.§. (5)bekezdés).

Gf.IV.20.472/2008/4. szám
I. A vállalkozói díjkövetelés engedményezésének szerzıdési tilalma (korlátozása) csak a vállalkozási szerzıdést megkötı felek – relatív – viszonyában érvényesülı, a jóhiszemő engedményessel szemben azonban nem hatályos kikötés. /Ptk. 112. § (1) bek., 114. § (3) bek.,. 328. § (2) bek., . Ptk. 329. § (1)

Gf.IV.20.487/2008/6. szám
A csıdtörvény alkalmazása körében az adós részérıl valamely szolgáltatás teljesítése nem minısül sem szerzıdésnek, sem más jognyilatkozatnak, ennek visszakövetelésére e törvényben meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén van lehetıség. Nem a szolgáltatás felek általi jogi minısítése, hanem annak tényleges tartalma, jellege, indokoltsága, volumene, továbbá az adós gazdálkodásának jellemzıi irányadóak annak meghatározásakor, hogy a szolgáltatás a rendes gazdálkodás körébe tartozónak minısül-e. Alkalmazott jogszabályok: 1991. évi XLIX. törvény 40. §. (1) bekezdés c)pont és (2) bekezdés

Pf.I.20.488/2008/5. szám
A banknak a végrehajtói inkasszó telesítése során a végrehajtási törvény V. (végrehajtás pénzügyi intézménynél kezelt összegre) , nem pedig a IV.(végrehajtás munkabérre és egyéb járandóságra) fejezetében foglalt mentességi szabályokat kell érvényesítenie. Alkalmazott jogszabályok: Vht. 69., §79/A. § (1)-(3) bekezdés

Pkf.II.25.045/2008/2. szám
I. A peres eljárás befejezıdését követıen az adós személyében bekövetkezett változás megállapítására a végrehajtási ügyekben, vagyis a végrehajtás elrendelése iránti kérelem elıterjesztésével egyidejőleg, vagy a végrehajtási eljárás folyamán benyújtott jogutódlás megállapítása iránti kérelmek elbírálásakor kerülhet sor. II. A zálogkötelezettel (adóssal) szembeni ítélet (záradékolt közjegyzıi okirat) végrehajthatósága a zálogjogviszony mindenkori alanyai közötti viszonyra vonatkozik, a zálogtárgy új tulajdonosával szemben az I.pontban írtak szerint kell eljárni. Alkalmazott jogszabályok: A Vht. 39.§ (1) bek., Ptk.256.§ (1) bek.,

Cgtf.IV.25.088/2008/2. szám
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS - EGYES OKIRATOK CÉGBÍRÓSÁGI LETÉTBE HELYEZÉSE - AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TULAJDONÁBAN ILLETVE A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ELHATÁROLÁSA Alkalmazott jogszabályok: Áht. 87. §. (1)-(2) bekezdés, 95/A §. (2)-(8) bekezdés, Ptk. 36. §..

Fpkhf.II.25.125/2008/2. szám
A felszámolási vagyon körén kívül esı vagyontárgyakkal kapcsolatban a törvény nem állapít meg a felszámoló számára semmilyen kötelezettséget. Ezért az e vagyontárgyakkal kapcsolatos igények kifogás elıterjesztésével, illetve általában a felszámolási eljárás keretei között érvényesíthetıek. Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 51.§-a , 38.§. (3) bekezdése

Fpkhf.II.25.135/2008/2. szám
Az adós a fizetési felszólítás átvételét megelızı napig vitathatja joghatályosan a hitelezı követelését, de az adósi vitatással szemben a törvény olyan követelményt nem támaszt, hogy annak a fenti idıpontig a hitelezıhöz meg is kell érkeznie. Alkalmazott jogszabályok: Cstv.27.§ (2) bekezdés a/ pontja), 27.§ (3) bekezdés

Fpkf.II.25.164/2008/7. szám
Az a körülmény, hogy az adós felszámolását más hitelezık is kezdeményezték illetve, hogy a jelen eljárásban korábban meghozott, a fizetésképtelensége megállapításáról rendelkezı végzés ellen az adós fellebbezéssel élt, az ideiglenes vagyonfelügyelı kirendelésének önmagában nem alapozza meg. Alkalmazott jogszabály: Cstv.24/A. § (2) bekezdés a) pont.

Cgf.IV.25.185/2008/2. szám
TÁRSASÁGI JOG – A TAGI KÖLCSÖN MINT KÖVETELÉS APPORTÁLHATÓSÁGA

Fpkf.II.25.302/2008/2. szám
A közbensı mérleggel kapcsolatos hitelezıi észrevétel esetén a jóváhagyó határozat indokolásának a közbensı mérleg alapvetı adatain kívül tartalmaznia kell, a hitelezıi észrevételeket, valamint a bíróságnak az észrevételek megalapozottságával, illetıleg megalapozatlanságával, és ehhez képest a közbensı mérleg jóváhagyhatóságával kapcsolatos jogi álláspontját is. Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 50.§ (6) bek., 6.§ (2) bek., Pp. 222.§ (1) bek., 221.§ (1) bek.

Cgtf.IV.25.323/2008/2. szám
Az ún. „üvegzseb törvény” speciális elıírásait a cégnek akkor is be kell tartania, ha az önkormányzat többségi befolyása a nem költségvetési szerv alapítón keresztül valósul meg. Alkalmazott jogszabályok: Áht. 95/A. §-a, Ötv. 80. § (4) bek.

Cgf.IV.25.339/2008/2. szám
A törvény lehetıvé teszi a társaság társasági szerzıdése módosítását külön módosító okirattal és legfıbb szervi határozattal is. Azonban mindkét esetben a szerzıdésmódosítás formai követelménye abban azonos, hogy a társasági szerzıdés módosítását közokiratba, vagy ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni Alkalmazott jogszabályok: Gt.III. 18. § (1) bekezdése11. § (3) bek.

Fpkhf.II.25.903/2008/3. szám
Annak eldöntése, hogy a hitelezınek az adós számláját ki kell-e fizetni, vagy azzal szemben követelése erejéig beszámítással élhet-e és így a felszámoló csak a különbözet kifizetését kérheti, nem a felszámolást lefolytató bíróság hatáskörébe tartozik. Alkalmazott jogszabályok: Cstv.51.§.(1) bek.,46.§.(6) bek. és.36.§

Fpkf.II.25.922/2008/2. szám
Ha a hitelezı a tıketartozás után járó késedelmi kamat kifizetésének elmaradása
miatt is kéri az adós felszámolását és a kérelem benyújtását megelızı fizetési
felszólításában az adóst a kamat megfizetésére is felszólította, kizárólag a
tıketartozás megfizetése az adós részérıl nem ad alapot a felszámolási eljárás
megszüntetésére.
Alkalmazott jogszabály: Cstv.27.§(2) bekezdés a./pontja

25.958/2008/3. szám
A BÁRMELY OKBÓL TÖRTÉNİ MEGHIUSULÁS ESETÉRE KIKÖTÖTT
ÁTALÁNYKÁR JOGI MEGÍTÉLÉSE – ANNAK VITATOTT HITELEZİ
IGÉNYKÉNT TÖRTÉNİ ELBÍRÁLÁSA
I. Az a szerzıdéses megállapodás, mellyel a fél kötelezettséget vállal átalány
kártérítés megfizetésére a szerzıdés neki nem felróható okból történı megszőnése
esetére is, nem ütközik jogszabályba, nem minısül érvénytelennek. Az a tény,
hogy a felszámoló jogszerően élt a felmondás jogával, nem mentesíti az adóst az
így kikötött kárátalány-fizetési kötelezettsége alól.
II.A megyei bíróság helyesen járt el akkor, amikor a felszámoló által vitatott, de
elbírálás érdekében a bíróság elé be nem terjesztett hitelezıi igényt – a hitelezı
kifogása alapján – elbírálta. hiszen a jogvita és az annak eldöntéséhez szükséges
bizonyítandó tények köre az elsıfokú eljárás során kibontakozott.
/Ptk. 246.§, Ptk. 312. § , Cstv. 47. § (1) bekezdés, 46.§ (6) bekezdés/

26.049/2008/2. szám
A részvény átruházására vonatkozó opciós szerzıdés jogosultja vételi joga
gyakorlását követıen sem rendelkezik a részvénytársasággal szembeni
törvényességi eljárás megindításához szükséges jogi érdekeltséggel, mindaddig
amíg a részvények tulajdonjogának megszerzésével részvényessé nem válik.
Alkalmazott jogszabályok: Ctv.(II.)77.§, Ptk.338/B. §, 1/2000.PJE határozat