2022

Anonimizált határozatok

Gf.II.20.026/2022/7.
I.Annak megállapításánál, hogy ki tekinthető a társaság tagjának, a közhiteles nyilvántartás adatait kell figyelembe venni, ha a felperes csak hivatkozik rá, de nem bizonyítja, hogy az addig közös tulajdonú üzletrészt annak tulajdonosai felosztották. II. Kétszemélyes társaságnál pedig kizárási per nem indítható.
Alkalmazott jogszabályok: Ptk.3:165. § (1) bekezdése), 3.107. § (2) bekezdése Pp. 203. § (2) bekezdése.

Pf.IV.20.070/2022/7.
I. A napirendi pontokat feltüntető ügyvezetői iratot nem önmagában, hanem az ahhoz csatolt mellékeltekkel együtt kell értékelni. Az adott esetben a mellékletek között szerepelt a kisebbségben lévő tagok által írt napirendi javaslat, amely részletesen bemutatta a meghozandó határozat tárgyát képező szerződés releváns adatait, tartalmazta azt is, hogy a szerződést a kisebbségben lévő tagok miért tartják hátrányosnak az alperesi társaságra nézve.
II. A szavazásból kizárást eredményező érintettség azt jelenti, hogy a határozat folytán az érintett tag közvetlenül vagyoni előnyhöz vagy vagyoni hátrányhoz jut. Nem állapítható meg a tag kizártsága, ha a szavazás eredményétől függően nem közvetlenül, hanem egy további szerződéses kapcsolaton keresztül juthat vagyoni előnyhöz vagy hátrányhoz.

Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 3:17. § (3) bekezdés, 3:19. § (2) bekezdés f) pontja, 502/2020. Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja.

Gpkf.II.25.104/2022/4.
A fellebbezési kérelem tartalmának kialakításával gyakorolt rendelkezési jog korlátozza a másodfokú bíróság döntési lehetőségeit is. A felperes a fellebbezésében tartalmilag sem érvelt az elsőfokú bíróság által elfoglalt elsődleges állásponttal szemben azzal, a kérelme milyen okból felelne meg az ideiglenes intézkedése alapjául elsődlegesen meghivatkozott törvényi feltételeknek. Az érdemi felülbírálat során az ítélőtábla ezért érdemben nem is vizsgálhatta e körben az elsőfokú bíróság elfoglalt álláspontját.
Alkalmazott jogszabályok: Pp. 370. § (1) bekezdés, 371. § (1) bekezdés a)-d) pontja ,103.§ (1)-(4) bekezdés

Fpkhf.IV.25.120/2022/3.
A hitelezői igényként bejelentett „helyesbített elszámolás” tárgyát képező időszak korábbi a felszámolás kezdő időpontjánál, ezért igény nem minősülhet felszámolás alatt keletkezett követelésnek, és a felszámolás kezdő időpontja után az adós gazdasági tevékenységének ésszerű befejezésével kapcsolatos költségnek sem.
Alkalmazott jogszabályok Cstv. 57. § (2) bekezdése a) és b) pontja.

Pkf.IV.25.166/2022/4.
I.A végrehajtás elrendelése, illetve foganatosítása során eljáró bíróságoknak – adott esetben a Vht. szabályaitól eltérve – szem előtt kell tartaniuk azt, hogy az uniós jogi alapú szankciós korlátozásnak, mint imperatív normának érvényt szerezzenek. II. Azzal azonban, hogy a törvényszék a külföldi választottbírósági ítéletre végrehajtási tanúsítványt vezetett, megállapítva, hogy az a belföldi bíróság határozatával azonos módon végrehajtható, még csak a választott ítéletét vizsgálta meg, s döntése nem vonatkozott végrehajtási cselekményekre, hiszen még a kérelmezőnek a végrehajtási lap kiállítását célzó második kérelmét sem bírálta el.
Alkalmazott jogszabályok: 269/2014/EU rendeletét módosító 2022/259 számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a Vht. Vht.208. §